top of page

מחשבון פריסייקלר

זרם ההכנסות המתקבל מ- Jimmy תלוי במספר פרמטרים כגון: מספר הבקבוקים המוזנים אליו ביום, חלוקת דמי הפקדון בין הפריסייקלר למשתמש (צרכן, דייר, עובר אורח, שמזין בקבוקים לרובוט), גובה סכום השתתפות במימון Jimmy ושטח האיחסון באתר עבור שקי פלסטיק בנפח של 20 ליטר.

1,320

גובה ההכנסה החודשית נטו בשקלים: 

15,844

גובה ההכנסה השנתית נטו לאתר : 

150

מספר הבקבוקים שיתמחזרו ביום:

0

דמי הפקדון לזיכוי המשתמש באג':

150

שטח ביניים לאחסון שקי פלסטיק באתר בליטרים:

1,000

השתתפותך בעלות הרובוט בשקלים:

החישוב הוא קירוב טוב אך לא מדוייק ועשוי להשתנות מחודש לחודשו, כתלות במחירי השוק של שבבי פלסטיק ובתמהיל הבקבוקים הקטנים שהוזנו לעומת הגדולים.
bottom of page